תקנון "חבר מביא חבר" מרץ 2017

כללי והגדרות
• מבצע גיוס תלמידים חדשים ("יוניקים") למערכת שיעורים פרטיים של החברה.
• החברה – אל-נט טכנולוגיות מידע בע"מ.
• תלמיד חדש –– תלמיד שנכון ליום 10/5/17 אינו מופיע במערכת השיעורים הפרטיים ברשת שמפעילה החברה.
• תלמיד יוניק/פעיל – תלמיד שביצע פעילות לימודית במערכת (שיעורי פרטי/קבוצתי/שיעור קצר "מורה עכשיו").
• מטרת המבצע – גיוס כמה שיותר תלמידים יוניקים למערכת שיעורים פרטיים ברשת בתקופת המבצע.
• רשאית להשתתף – כל תלמיד שהתחבר למערכת באמצעות סיסמת ה - IDM (להלן: "משתתף").
1. תקופת המבצע: תחילת המבצע – יום שלישי 10/5/17 סיום המבצע בהגעה ל – 175 תלמידים שזכו או ב - 30.5.17 או במועד מוקדם יותר שיקבע על ידי הנהלת החברה עליו תינתן הודעה באתר בת – 5 ימים מראש למועד הסיום. חברים שייכנסו ויהפכו פעילים במערכת לאחר תאריך זה – כבר לא ייספרו.
• פיקוח והפעלת המבצע: הגב'/מר אייל דיאמנט, סמנכ"ל טל: 09-7667955, דוא"ל: wyzer.support@learnonet.com .
האפשרויות להביא חבר שיהיה תלמיד יוניק/פעיל הן :
o באמצעות הוספת החבר לשיעור פרטי או קבוצתי אליו נרשמת
o באמצעות לינק אישי שישלח לחבר אותו ניתן לקבל בעמוד המבצע בלינק הבא: https://homework.lnet.org.il/inviteFriendsCampaign
o לינק להעברה לרישום לחבר שיהיה תלמיד יוניק/פעיל (להלן: "הלינק ) הלינק שישלח לחבר על ידי משתתפי המבצע ישמש את החבר לכניסה ורישום במערכת השיעורים הפרטיים ברשת שמפעילה החברה. הכניסה לפעילות לימודית תעשה בזמן הרישום או במועד מאוחר יותר. הלינק יכיל זיהוי של המשתתף שגייס אותו (כך ירשם אוטומטית לזכות אותו משתתף שגייס אותו). חבר שיכנס למערכת לרישום שלא דרך הלינק שקיבל לא ירשם על שם המשתתף.
פרס לזוכים
1) הפרס יינתן לכל משתתף שיביא 5 חברים שיצטרפו דרך הלינק או דרך צירוף לשיעור, ויהפכו להיות תלמידים יוניים/פעילים במערכת (יבצעו לפחות פעילות לימודית אחת).
2) הפרס הינו שובר רכישה למגוון רשתות, בתי קפה ומקומות בילוי על סך 200 ₪
3) הפרס יינתן ל 175 המשתתפים הראשונים שיצליחו לגייס 5 חברים שיהיו תלמידים יוניקים/פעילים במערכת.
חוקי המבצע
4) השתתפות במבצע הינה רשות ולא חובה!
5) ככל שהמשתתף הינו קטין, כהגדרת מונח זה בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק"), אזי כתנאי לקבלת הפרס על פי מבצע זה, יידרש חתימת אישור קבלת הפרס על ידי מי מהוריו או האפוטרופוס הממונה עליו במשרדי החברה בכפר-סבא בנוכחות הקטין הזוכה ואחד מהוריו או האפוטרופוס הממונה עליו.
6) כל משתתף שיגייס חבר שיהיה תלמיד יוניק/פעיל. העומד בהגדרות תקנון זה, יהיה זכאי לפרס על פי המפורט בתקנון זה להלן.
7) ניתן לזכות בשובר רק פעם אחת.
8) לצורך זיכוי המשתתף בגיוס חבר, על החבר להירשם למערכת באמצעות הלינק בלבד ולהפוך לתלמיד יוניק (כהגדרתו לעיל בתקנון זה) בתקופת המבצע בלבד כהגדרתו לעיל.
9) הפרס יינתן ל175 המשתתפים הראשונים שיצליחו לגייס 5 חברים חדשים במערכת שיהיו תלמידים יוניקים/פעילים.
10) היה והחבר בחר להיכנס דרך אתר הבית של החברה (ולא באמצעות הלינק הייעודי) הוא לא ירשם לזכות אותו משתתף במבצע.
11) חבר שהיה רשום במערכת לפני, גם אם לא ביצע שיעור בפועל, לא יספר לזכות משתתף שיבקש להחשיבו כגיוס לצורכי המבצע.
12) השוברים יישלחו לזוכים לאחר סיום המבצע, בדואר רשום, בכפוף לאישור קבלת הפרס על ידי מוסמך על פי החוק במקרה שהזוכה הינו קטין כאמור לעיל.
13) הספירה תכלול רק תלמידים יוניקים במערכת.
14) כל משתתף במבצע מאשר קריאת תקנון זה ומקבל את כל תנאיו.
15) במקרה של חשד כלשהו שמשתתף השתתף במבצע בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה, יהיה מנהל המבצע רשאי לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש את הפרס בחזרה מהמשתתף והמשתתף מוותר על כל טענה בגין כך ומתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך נגד החברה ו/או נגד מנהל המבצע.
16) ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור למבצע זו, לרבות בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור לתוצאות המבצע ו/או לזוכים, תהיה מסורה באופן ייחודי למנהל המבצע, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך המבצע, בגין הכרעותיו אלו.
17) תוצאות המבצע ו/או כל עניין הנוגע אליהן תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
18) החברה רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב, את הפרס בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין.
19) החברה ו/או מנהל המבצע לא יישאו באחריות בכל מקרה של פגיעה בצד שלישי כלשהו, בין היתר עקב הזנת כתובת דוא"ל שאינה בבעלותו של המשתתף. החברה תהא זכאית לשיפוי ו/או פיצוי מהמשתתף בגין כל נזק שייגרם לה בעניין זה.
הגבלות לצרכי המבצע:
1) מובהר בזאת כי לכל משתתף מותר להשתתף במבצע רק באמצעות שמו האמיתי והנכון, ולא בשם ו/או מטעם משתתף או צד אחר.
2) כל משתתף מתחייב שלא לעשות כל פעולה שהיא העלולה להפר כל דין ו/או להפר זכות של אדם כלשהו ו/או להפר הוראה של תקנון זה. מבלי לפגוע מן האמור לעיל, ולמען הסר ספק, אין לגייס תלמידים חדשים ו/או יוניקים תמורת הבטחה של טובת הנאה כלשהו ו/או פרס בגין הצירוף ו/או באמצעות הפעלת לחץ פסול על התלמיד המגוייס ו/או עבירה על חוקי אתיקה כלשהן.
3) יובהר כי מנהל המבצע רשאי, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול משתתפים שפרטיהם האישיים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים ו/או שאינם עומדים בתנאי תקנון זה ו/או שמכל סיבה אחרת פסולים ו/או מנועים מלהשתתף במבצע.
שונות
בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
ההשתתפות במבצע מותנית באישור תקנון זה. גם אם המשתתף לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין.
החברה ו/או מנהל המבצע יהיו רשאים בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן - להפסיק או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע ו/או לשנות את תקופת המבצע ו/או את המועדים ו/או את הפרס המוצע במבצע ו/או שווי הפרס וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
החברה ו/או מנהל המבצע לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות במערכות באמצעותן מתבצעת המבצע ו/או הזנת הפרטים באתר ו/או בדיקת הזוכה, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר, את קליטת נתוני המשתתף ו/או פרטיו כפי שהוזנו לאתר, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ורק נתונים שנקלטו בפועל במערכות האתר הם אלה שיחייבו, ולא תהיה לזוכה ו/או למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מנהל המבצע.
בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה ו/או מנהל המבצע בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, לאופן בדיקת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים/הספק/ים הקשורים בכך.
בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות החברה ו/או מנהל המבצע נמנע ממשתתף מלהשתתף במבצע או לזכות בפרס, ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר למבצע ו/או עורך ההגרלה, וזו תמצא מוצדקת, יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף לגובה הפרס המחולק במבצע זו בשווי כולל של 200 ₪ בלבד.
בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה במשתמע.
בכל שאלה ו/או הבהרה הקשורים במבצע ו/או בתקנון זה ניתן לפנות למנהל המבצע - בכתובת דוא"ל: wyzer.support@learnonet.com בהצלחה למגייסים !!!